Які головні проблеми ДФСУ та шляхи їх вирішення?

Facebook Поділитись
Питання:

«Які головні проблеми ДФСУ та шляхи їх вирішення?»

Спрашивает: Аліна

Відповідає експерт: віце-президент УСПП, кандидат на посаду голови ДФС Юлія Дроговоз

віце-президент УСПП, кандидат на посаду голови ДФС Юлія Дроговоз

         Економіка України наразі опинилася на межі виживання, тож перед урядом постали два головних і найважчих завдання -   виконання доходної частини бюджету, отримання додаткових надходжень до нього та одночасна необхідність створення сприятливих умов для ведення бізнесу, збільшення інвестиційної привабливості країни, що саме по собі передбачає зменшення фіскального тиску на бізнес.

Щоб нівелювати таке протиріччя потрібні реформи у всіх сферах суспільних відносин. Як експерт у галузі оподаткування, я усвідомлюю нагальну необхідність реформування податкової системи та фіскального відомства загалом, зміни самої філософії взаємовідносин між бізнесом та контролюючими органами, перетворення фіскальної служби у сервісно-консультаційну та аналітичну службу.

         Нинішня податкова система в Україні виконує суто фіскальну функцію,  не стимулює громадян і бізнес чесно сплачувати податки, легалізувати  тіньові доходи, бути часткою розбудови фінансово незалежної держави з сильною економікою та справедливою системою оподаткування. Відтак,   реформування служби не буде ефективним без досягнення консенсусу між суспільством та державою, без встановлення довіри бізнесу до влади та укладання своєрідного суспільного договору між бізнесом та контролюючими органами з визначенням прав та обов’язків сторін такого договору.

         Як представник всеукраїнської громадської  організації та особа,  обрана на посаду заступника голови Громадської ради при ДФС України, що включає 146 громадських організацій, бізнес-асоціацій та інших інститутів громадянського суспільства, я добре знаю, яким чином налагодити з платниками податків партнерські відносини, маю змогу оцінити вплив тих чи інших рішень, дій чи бездіяльності контролюючих органів на подальший розвиток бізнесу та інвестиційний клімат України.

         Виконання помісячних індикативних показників доходів МФУ є, безперечно, одним з найважливіших завдань ДФС України, однак таке виконання повинно відбуватися не шляхом посилення фіскального тиску на бізнес, а за рахунок ефективної боротьби служби з тіньовим бізнесом, схемним податковим кредитом, якісного контролю за трансферним ціноутворенням, та одночасним наданням стимулів для легалізації тіньових доходів, шляхом зменшенням податкового навантаження на бізнес.

         Саме тому основним завданням своєї діяльності на посаді глави ДФС України я бачу досягнення балансу між наповненням державної скарбниці та створенням сприятливих умов для розвитку бізнесу, унеможливлення зайвого втручання контролюючих органів у діяльність платників податків.

         Революція Гідності спричинила стрімкий стрибок у прогресивному розвитку нашого суспільства. У старому форматі держави - тоталітарної, отруєної корупцією суспільство уже ніколи не погодиться жити. Тому Державна фіскальна служба з потужного інструменту тиску старої системи має перелаштуватися на нові завдання, нову філософію діяльності – з примітивного викачування коштів з бізнесу і громадян, на створення системи стимулів для чесного заробляння і витрачання коштів.

         З огляду на це глобальне завдання, постає питання кадрових рішень  стосовно не здатних прийняти комплексну перебудову роботи свого відомства працівників. Також шляхом автоматизації має бути максимально зменшено вплив людського фактора у роботі служби, зокрема, завдяки розвитку електронних сервісів. У недопущенні неправомірних дій або рішень та проявів неповаги до платників податків з боку представників служби значною має бути роль громадського контролю.

         Задля посилення довіри громадян до роботи служби є необхідність посилення відповідальності посадових осіб за неправомірні дії або рішення, розвитку аналітичного напряму діяльності служби та подальшого удосконалення системи управління ризиками, яка дозволить більш точно та адресно виявляти зловживання у сфері оподаткування та в митній справі.

         З метою оптимізації організаційно-розпорядчих процесів необхідно виключити дублюючі функції підрозділів ДФС та передати частину повноважень від міських, районних органів ДФС на рівень Головних управлінь.

         Дуже важливим є докладання зусиль для створення здорових відносин у колективі, стимулюванні до командної роботи, залучення патріотично налаштованих висококваліфікованих експертів, фахівців з аналітичними здібностями та прогресивними поглядами.

До ефективних антикорупційних заходів я відношу, щонайперше, подолання власне причин корупції – низький рівень зарплати чиновників, неадекватне податкове навантаження на бізнес, відсутність державного контролю за статками посадовців та членів їхніх родин, неоднозначність норм законодавства, створення правових колізій. 

         У відносинах з громадськістю необхідно створити умови для більш плідної співпраці з інститутами громадянського суспільства, проведення громадської експертизи проектів нормативних та регуляторних документів, залучення експертів від громадськості для збалансування позицій контролюючого органу та бізнесу та отримання зворотного зв'язку щодо діяльності органів ДФС. Саме громадські ради при органах ДФС можуть стати таким майданчиком для зворотного зв'язку та незалежного контролю, допоможуть налагодити партнерські відносини з бізнесом та підвищити ефективність діяльності служби.

         У відносинах з платниками податків необхідно розвивати масово-роз’яснювальну роботу, унеможливити надання різних адресних консультацій з одного питання, посилити консультаційно-інформаційні підрозділи для надання більш якісних консультацій на місцях, унеможливити випадки довільного тлумачення норм законодавства і забезпечити поступову трансформацію служби в консультаційно-сервісну.

         Необхідно формувати у платників податків почуття соціальної відповідальності та розуміння необхідності добровільної сплати податків, що може бути досягнуто лише за умов перетворення служби з фіскальної на сервісну, налагодження діалогу з бізнесом, дотриманні прав та свобод платників податків та неухильно виконання норм податкового та митного законодавства всіма учасниками податкових та митних відносин, створення рівних умов для платників податку та унеможливлення привілейованого положення одних платників перед іншими.

Для сумлінних платників є доцільним запровадження процедур розстрочки платежів, запровадження процедури мирової угоди, оскільки надважливим є завдання збереження бізнесу, робочих місць, а не їх руйнування для одномоментного досягнення контролюючими органами гарних показників контрольно-перевіряльної роботи (планів донарахувань), навіть без подальшого забезпечення реальними надходженнями податків.

Діяльність служби повинна оцінюватися не тільки за показником виконання розписів МФУ, але і за показниками динаміки податкового боргу, якості перевірок, що оцінюються за результатами оскарження платниками рішень контролюючих органів, кількості банкрутств платників податків, кількості скарг платників податків на роботу органу ДФС тощо.

     Я маю велике бажання застосувати свої сили, досвід, знання та практичні навички для розбудови України, як фінансово незалежної, інвестиційно привабливої держави з сильною економікою та справедливою податковою і правовою системою, де суспільство довіряє владі і сплачує податки добровільно і свідомо, а не завдяки тиску і залякуванням. Моя мета  - завдяки прогресивним змінам у діяльності служби домогтися високого рівня довіри бізнесу до органів ДФС, підвищити статус, професійний та моральний рівні державного службовця.   

         Додаток: Презентація "Аналіз діяльності та програма дій з реформування ДФС України".