Статут

Всеукраїнської громадської організації «Український союз промисловців і підприємців»

СТАТТЯ 1

ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

1.1. Український союз промисловців і підприємців (далі – УСПП) є всеукраїнською громадською неприбутковою організацією, утвореною відповідно до Закону України “Про об’єднання громадян”, яка об’єднує на основі спільних інтересів на засадах добровільності та рівноправності громадян України, іноземців та осіб без громадянства, в тому числі суб’єктів підприємницької діяльності, трудові колективи підприємств, установ та організацій, їх об\’єднання та громадські організації.

1.2. УСПП здійснює свою діяльність на принципах демократії, відкритості, законності, добровільності вступу та свободи виходу, рівноправності членів, незалежності, гласності, самоврядування, чіткого розподілу повноважень між керівними органами УСПП та відповідальності членів організації за виконання прийнятих на себе зобов’язань.

1.3. У своїй діяльності УСПП керується Конституцією України, Законом України “Про об’єднання громадян”, чинним законодавством України, цим Статутом, чинними для України міжнародними договорами та загальними принципами міжнародного права.

1.4. УСПП, а також його регіональні відділення та представництва, у своїй діяльності незалежні від органів державної влади та місцевого самоврядування, інших об\’єднань громадян, їм не підзвітні, не підконтрольні та не допускають втручання у свою діяльність, крім випадків, прямо передбачених чинним законодавством України.

УСПП, реалізуючи свої статутні завдання, співпрацює з центральними та місцевими органами державної влади, органами місцевого самоврядування, об\’єднаннями громадян.

1.5. В цьому Статуті під представництвом інтересів членів УСПП розуміється реалізація впорядкованої та виваженої системи безоплатних заходів на користь та від імені члена УСПП у відносинах з третіми особами, органами державної влади всіх рівнів та місцевого самоврядування, іншими громадськими організаціями без необхідності отримання додаткових повноважень та на основі визнання цього Статуту.

Під захистом в цьому Статуті розуміється вжиття УСПП усіх дієвих заходів по відстоюванню порушених прав або законних інтересів членів УСПП.

Під інтересом в цьому Статуті розуміється прагнення членів УСПП до користування конкретним матеріальним та/або нематеріальним благом, яке зумовлено загальним змістом об’єктивного і прямо не опосередкованого у суб’єктивному праві простого легітимного дозволу, що є самостійним суб’єктом судового захисту та інших засобів правової охорони з метою задоволення індивідуальних і колективних потреб членів УСПП, які не суперечать Конституції і законам України, суспільним інтересам, поняттям справедливості, добросовісності, розумності та загальновизнаним принципам права.

Під демократизмом в цьому статуті розуміється можливість членів організації приймати участь в роботі керівних органів УСПП, а також органів державної влади та місцевого самоврядування, не виключаючи обов’язок підкорення меншості рішенню більшості.

Під підприємництвом в цьому статуті розуміється самостійна, ініціативна, систематична, на власний ризик господарська діяльність, що здійснюється суб\’єктами господарювання (підприємцями) з метою досягнення економічних і соціальних результатів та одержання прибутку.

Під громадською організацією в цьому статуті розуміється об\’єднання громадян, створене для задоволення та захисту законних соціальних, економічних, творчих, вікових, національно-культурних, спортивних та інших спільних інтересів її членів.

Під ліквідацією регіонального відділення УСПП в цьому Статуті розуміється позбавлення громадської організації статусу місцевого осередку УСПП в розумінні статті 11 цього Статуту. Така організація може продовжити свою діяльність як окрема місцева громадська організація лише після внесення змін до своєї назви та статуту відповідно до чинного законодавства України.

СТАТТЯ 2

НАЗВА ТА МІСЦЕ РОЗТАШУВАННЯ УСПП

2.1. Назва УСПП:

українською мовою: Всеукраїнська громадська організація «Український союз промисловців і підприємців»

скорочена назва українською мовою: УСПП

російською мовою: Всеукраинская общественная организация «Украинский союз промышленников и предпринимателей»

скорочена назва російською мовою: УСПП

англійською мовою: Ukrainian League of Industrialists and Entrepreneurs

скорочена назва англійською мовою: ULIE

2.2. Місцезнаходження УСПП: 01001, місто Київ, вулиця Хрещатик, будинок 34.

СТАТТЯ 3

ЮРИДИЧНИЙ СТАТУС УСПП

3.1. УСПП є юридичною особою за українським законодавством, має статус всеукраїнського об’єднання громадян та здійснює свою дiяльнiсть на території України у вiдповiдностi з чинним законодавством України та цим Статутом.

3.2. Права юридичної особи УСПП набуває з дати його державної реєстрації.

3.3. УСПП має самостійний баланс, має право відкривати рахунки, в тому числі і валютні, в установах банків.

3.4. Для виконання статутних завдань та досягнення мети своєї діяльності УСПП має право здійснювати господарську та іншу комерційну дiяльнiсть шляхом створення госпрозрахункових установ і організацій, заснування підприємств iз статусом юридичної особи.

3.5. Держава, її органи, установи та органiзацiї не несуть вiдповiдальностi за зобов\’язаннями УСПП, так само, як i УСПП не несе вiдповiдальностi за зобов\’язаннями держави та її органів, установ, організацій, крім випадків, прямо передбачених чинним законодавством України та цим Статутом.

3.6. УСПП може на добровільних засадах вступати до інших громадських організацій, їх спілок (союзів, асоціацій тощо), а також до міжнародних громадських (неурядових) організацій, підтримувати прямі міжнародні зв’язки, укладати угоди про співпрацю.

3.7. УСПП має свою печатку, штампи, символіку, знаки для товарів і послуг. Зображення емблеми УСПП розміщується на її печатці, бланках, прапорах, вимпелах, знаках тощо.

Емблема та інша символіка УСПП, а також знак для товарів і послуг, підлягають реєстрації у відповідності до чинного законодавства України.

3.8. УСПП без довіреності представляє та захищає інтереси своїх членів в органах державної влади та місцевого самоврядування, підприємствах, установах та організаціях всіх форм власності, а також судах будь-якої інстанції та юрисдикції.

СТАТТЯ 4

МЕТА ТА ЗАВДАННЯ УСПП

4.1. Основною метою УСПП є захист та представництво законних інтересів членів організації.

4.2. Основними завданнями УСПП є:

- розбудова УСПП як лідера громадського підприємницького руху в Україні;

- вплив на економічне та соціальне життя в Україні;

- усунення перешкод підприємницькій діяльності, мінімізація ризиків, пов‘язаних з підприємництвом та забезпечення отримання сталого прибутку;

- формування глибоких та зрозумілих нормативно-правових засад підприємництва на основі поваги честі та гідності кожного громадянина України з боку держави та її органів;

- формування позитивного сприйняття підприємництва суспільством;

- сприяння реалізації державної політики у сферах податкових та митних відносин, аграрних питань та продовольства; фінансів та юстиції; екології та природних ресурсів; економічного розвитку і торгівлі; енергетики та вугільної промисловості; інфраструктури, регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства; регулювання внутрішніх та закордонних справ України; оборони; соціальної політики, культури, освіти, науки, спорту, охорони здоров\’я;

- сприяння запровадженню економічно обґрунтованих цін і тарифів у енергетичній, транспортній, комунальній та інших сферах економіки України;

- надання допомоги членам УСПП з питань якості та конкурентноздатності їх продукції;

- підвищення рівня безпеки підприємницької діяльності в Україні;

- створення інформаційних баз та сприяння доступу членів УСПП до вже існуючих;

- запобігання та вирішення суперечок між членами УСПП;

- сприяння збереженню цілісності майна та корпоративних структур членів УСПП;

- співпраця з міжнародними організаціями та іноземними об‘єднанням громадян, мета та завдання яких є тотожними меті та завданням УСПП;

- сприяння розвитку підприємництва, в тому числі середнього та малого, посилення їх конкурентоспроможності на міжнародних ринках.

4.3. Для досягнення мети та виконання завдань, визначених цим Статутом, УСПП:

- координує дії членів УСПП, регіональних відділень та представництв, вживає заходів щодо виконання зобов’язань, взятих ними на себе відповідно до цього Статуту;

- реалізує представницьку функцію промисловців і підприємців через доведення узгодженої позиції членів УСПП до Президента України, Верховної Ради України, Кабінету Міністрів України, та здійснює співробітництво з органами державної влади та місцевого самоврядування через участь у колегіях та громадських радах, робочих групах, експертних радах, міжвідомчих комісіях тощо, які утворюються для реалізації функцій відповідних органів, а також у інших формах, що не суперечать чинному законодавству України;

- проводить інформаційні та організаційні заходи, спрямовані на розповсюдження інформації про УСПП, його мету та статутні завдання, поширення найкращого підприємницького досвіду та сприяння розвитку підприємництва в Україні;

- інформує своїх членів про заходи та ініціативи УСПП, інших об’єднань громадських організацій та суб’єктів підприємницької діяльності;

- розробляє стратегію і тактику розвитку підприємницького руху в Україні;

- сприяє формуванню недержавної системи безпеки підприємницької діяльності;

надає активну підтримку інноваційним проектам;

- розробляє та супроводжує проекти нормативно-правових актів, що стосуються підприємництва в Україні;

- проводить громадську експертизу проектів нормативно-правових актів, що розроблені сторонніми підприємствами, установами та організаціями, а також органами державної влади;

- впливає на формування системи освіти України відповідно до попиту підприємців для формування кадрового резерву і підвищення конкурентноздатності української економіки;

- сприяє активізації транскордонного співробітництва;

- сприяє розширенню міжнародних зв\’язків членів УСПП;

- надає безоплатні консультації та допомогу з економічних та правових питань;

- створює умови членам УСПП для участі в роботі бізнес-форумів, конференцій, національних економічних програмах і проектах;

- сприяє членам УСПП в пошуку комерційних партнерів;

- здійснює надання консультативної, організаційної, матеріальної підтримки іншим громадським організація;

- сприяє запровадженню та реалізації стандартів соціально відповідального бізнесу;

- проводить для членів УСПП круглі столи, семінари, виставки презентації, конференції, форуми, симпозіуми, колоквіуми, які пропагують принципи та ідеї, для захисту яких було створено УСПП, та які тісно пов\’язані з його основною діяльністю, за  нижчими від звичайних або регульованими державою цінами таких послуг;

- регулярно інформує членів УСПП про свою діяльність;

- створює підприємства, установи, організації відповідно до чинного законодавства України для реалізації мети та виконання статутних завдань УСПП;

- поширює серед своїх членів знання з питань управління якістю, досконалості та конкурентоспроможності.

 СТАТТЯ 5

ЧЛЕНСТВО В УСПП

5.1. Членство в УСПП може бути індивідуальним та колективним.

5.2. Індивідуальними членами УСПП можуть бути громадяни України, в тому числі суб’єкти підприємницької діяльності, іноземні громадяни та особи без громадянства, що законно перебувають на території України, які досягли 18 років, визнають Статут УСПП, виявили згоду виконувати його вимоги, прагнуть досягнення мети УСПП та сплачують вступні та членські внески.

Колективними членами УСПП можуть бути колективи підприємств, установ, організацій незалежно від форм власності, підпорядкованості та розташування, громадські організації та їх об’єднання, галузеві організації промисловців і підприємців, інші неприбуткові організації, в тому числі міжнародні, які прийняли рішення про вступ до УСПП, сплачують вступні та членські внески.

5.3. Прийом членів здійснюється регіональними відділеннями УСПП відповідно до заяви фізичної особи або заяви та відповідного рішення колективного члена, з наступним інформуванням Апарату Правління УСПП про прийом нових членів.

Як виняток, прийом може здійснюватися Правлінням УСПП за поданням одного з його членів з обов’язковим наступним інформуванням про це відповідного регіонального відділення УСПП.

Рішення колективного члена УСПП про вступ до організації викладається у вигляді рішення загальних зборів працівників підприємства, установ та організацій, установчих конференцій, зборів акціонерів, засновників чи учасників товариств, а також в інших формах, не заборонених чинним законодавством України.

5.4. Членство в УСПП підтверджується сертифікатом єдиного зразка та внесенням відповідної інформації до Єдиного реєстру членів УСПП.

5.5. Всі члени УСПП мають рівні права у вирішенні будь-яких питань діяльності, незалежно від їх статусу, майнового стану, результатів фінансово-господарської діяльності та інших ознак.

5.6. Будь-який член УСПП має право вийти з УСПП, але не раніше ніж через один місяць з дати повідомлення про свої наміри Правління організації, що здійснила його прийом до УСПП.

5.7. У випадку виходу члена з УСПП майно або кошти, внесені ним для організації діяльності УСПП, в тому числі у вигляді вступних та членських внесків, йому не повертаються.

5.8. Член УСПП може бути виключений в наступних випадках:

- не виконує або неналежним чином виконує вимоги цього Статуту;

- не виконує рішення керівних органів УСПП;

- своїми діями або бездіяльністю перешкоджає досягненню мети та реалізації статутних завдань УСПП;

- втратив зв’язки з УСПП;

- систематично не сплачує УСПП внески на виконання статутних завдань,

Майнові відносини з УСПП у такому випадку вирішуються у вiдповiдностi до п. 5.7 цього Статуту.

Рішення про виключення члена УСПП приймає орган, що прийняв рішення про прийом у члени УСПП.

Правління УСПП розглядає питання про виключення члена УСПП за поданням Президента УСПП.

Виключення із членів УСПП може бути оскаржено:

- до Правління УСПП;

- до З’їзду УСПП;

- до Господарського суду міста Києва.

5.9. УСПП не відповідає за зобов\’язаннями своїх членів, а члени УСПП не несуть відповідальності за зобов\’язаннями УСПП, крім тих випадків, що прямо передбачені чинним законодавством України, цим Статутом, рішеннями УСПП чи окремими угодами між УСПП та його членами.

 СТАТТЯ 6

ПРАВА ТА ОБОВ’ЯЗКИ ЧЛЕНІВ УСПП

6.1. Члени УСПП мають право:

- брати участь у роботі керівних органів УСПП;

- обирати та бути обраним до керівних органів УСПП;

- брати участь в обговоренні та визначенні основних напрямків діяльності робочих органів УСПП, а також в інших заходах, що здійснюються УСПП;

- звертатися до Апарату Правління УСПП та отримувати інформацію про результат розгляду звернення;

- брати участь в заходах та програмах, що реалізуються УСПП;

- публікувати свої матеріали в друкованих органах УСПП;

- вносити пропозиції про нагородження членів УСПП;

- вийти із складу УСПП в порядку та на умовах, визначених цим Статутом.

6.2. Члени УСПП зобов’язані:

- дотримуватися Статуту УСПП та виконувати його вимоги;

- виконувати рішення керівних органів УСПП;

- забезпечувати, вiдповiдно до вимог цього Статуту, повне за обсягом та своєчасне за строком виконання прийнятих на себе обов’язків;

- не вчиняти дій, які можуть нанести шкоду статутній дiяльностi чи репутації УСПП або його окремих членів;

- дотримуватись у відносинах з УСПП та його членами загальновизнаних правил та норм ділової етики;

- брати участь у роботі, спрямованій на досягнення мети та реалізацію завдань УСПП;

- здійснювати посильний внесок у діяльність та розвиток УСПП в порядку, передбаченому цим Статутом, а також надавати необхідну допомогу УСПП;

- брати участь у роботі органів та комісій УСПП;

- сплачувати вступні та членські внески, а також внески на виконання статутних завдань, в порядку, визначеному Правлінням УСПП.

СТАТТЯ 7

З’ЇЗД УСПП

7.1. Вищим керівним органом УСПП є З\’їзд, який скликається один раз на 5 років Правлінням або за вимогою не менше 1/2 регіональних відділень УСПП.

Про час скликання, порядок денний, норми представництва делегатів на З’їзді, Правління оголошує не пізніше як за два місяці до дати проведення З\’їзду.

7.2. Обрання делегатів на З’їзд проводиться в порядку, визначеному установчими документами регіональних відділень, представництв, громадських та галузевих організацій – членів УСПП.

7.3. При вирiшеннi питань на З\’їзді кожний делегат має один голос.

7.4. До виключної компетенції З\’їзду належать:

- затвердження та внесення змін та доповнень до Статуту УСПП;

- визначення основних напрямків дiяльностi УСПП, затвердження його довгострокових програм, планів та звiтiв про їх виконання;

- обрання Президента, членів Правління УСПП, Мандатної та Ревiзiйної комiсiї;

- розгляд та затвердження звітів Правління, Президента, Ревізійної та Мандатної комісії УСПП, а також оцінка їх діяльності;

- прийняття рішень про реорганізацію або ліквідацію УСПП, призначення лiквiдацiйної комiсiї, затвердження лiквiдацiйного балансу.

З’їзд може приймати рішення з будь-яких інших питань діяльності УСПП.

7.5. Питання щодо затвердження та внесення змін та доповнень до Статуту УСПП, прийняття рішень про ліквідацію УСПП, призначення лiквiдацiйної комiсiї, затвердження лiквiдацiйного балансу відносяться до виключної компетенції З\’їзду і приймаються бiльшiстю у 3/4 голосів присутніх на з\’їзді делегатів.

З решти питань рішення приймаються простою бiльшiстю голосів присутніх на З’їзді.

7.6. В разі необхідності З’їзд може делегувати частину своїх повноважень Правлінню УСПП.

7.7. З\’їзд вважається правомочним, якщо на ньому присутні не менше 2/3 обраних делегатів або їх представників.

7.8. Позачерговий З\’їзд УСПП скликається Правлінням УСПП або на вимогу не менше половини зареєстрованих регіональних відділень УСПП, якщо цього вимагають інтереси УСПП в цілому.

Про час скликання, порядок денний, норми представництва делегатів позачергового З\’їзду Правління оголошує не пізніше, ніж за один місяць до дати проведення З\’їзду.

7.9. На З\’їзді УСПП головує Президент УСПП.

7.10. Підрахунок голосів на З\’їзді УСПП здійснюється Лічильною комісією, яка обирається З\’їздом. До складу Лічильної комісії не можуть обиратися Президент УСПП та члени Правління УСПП.

7.11. Рішення З’їзду оформлюється протоколом, який підписує головуючий на З’їзді.

 СТАТТЯ 8

ПРАВЛІННЯ УСПП

8.1. Керівництво діяльністю УСПП у період між З\’їздами здійснює Правління, яке формується З’їздом УСПП строком на 5 років.

Правління УСПП продовжує діяти до моменту обрання З’їздом УСПП нового складу Правління.

8.2. До складу Правління входять:

- по одному представнику від кожного регіонального відділення та представництва УСПП, а також кожної громадської організації із всеукраїнським статусом, яка є членом УСПП;

- Президент, Перший віце-президент, віце-президенти УСПП та виконавчий директор УСПП;

- по одному представнику членів УСПП, стосовно яких ухвалене відповідне рішення З\’їзду.

В разі виходу чи виключення члена з УСПП, повноваження його представника як члена Правління УСПП припиняються автоматично.

Представники регіональних відділень, представництв та членів УСПП мають право змінити своїх представників в Правлінні УСПП тільки в порядку ротації.

8.3. Правління:

- за поданням Президента обирає та звільняє Першого Віце-Президента, Віце-Президентів УСПП та виконавчого директора УСПП;

- забезпечує виконання рішень З’їзду УСПП;

- утворює та затверджує склад Президії Правління УСПП;

- координує та спрямовує діяльність Президії та Апарату Правління УСПП;

- визначає основні напрямки діяльності УСПП, затверджує поточні програми УСПП;

- визначає позицію УСПП з основних питань сьогодення та вносить відповідні пропозиції З’їзду;

- координує роботу регіональних відділень, представництв та членів УСПП;

- приймає рішення про створення та ліквідацію регіональних відділень, представництв УСПП, підприємств, господарських товариств, установ, організацій, затверджує їх статути чи положення про них;

може висловити недовіру Голові регіонального відділення, що є підставою для позачергового скликання загальних зборів регіонального відділення для розгляду питання щодо доцільності подальшого перебування голови регіонального відділення на своїй посаді;

- приймає рішення про дострокове припинення повноважень Президента УСПП за його заявою та призначає з числа членів Правління виконуючого обов\’язки Президента УСПП;

- приймає рішення про призупинення повноважень члена Правління;

- затверджує правила, процедури, положення про Апарат Правління УСПП, інші внутрiшнi документи, визначає та затверджує органiзацiйну структуру УСПП;

- затверджує Положення про символіку УСПП;

- затверджує кошторис УСПП, встановлює мінімальні розміри внесків, а також порядок їх сплати;

- утворює комісії та інші робочі органи та затверджує положення про них, заслуховує звіти про їх діяльність;

-          приймає до УСПП нових членів та виключає з числа членів УСПП в порядку та на умовах, встановлених цим Статутом;

-          приймає рішення про ротацію членів Правління;

-          делегує представників УСПП до складу громадських рад, консультативно-дорадчих органів при органах державної влади та місцевого самоврядування, інших установ та організацій, в тому числі міжнародних.

8.4. Правління проводить свої засідання по мірі необхідності.

Засідання Правління вважаються правомочними, якщо на них присутні не менше 2/3 його членів.

Рішення Правління приймаються більшістю голосів присутніх на засіданні членів Правління. У разі коли рішення не може бути прийняте у зв\’язку з рівним розподілом голосів, вирішальним є голос Президента УСПП.

Рішення Правління оформлюється протоколом, який підписує Президент УСПП.

8.5. Президія Правління УСПП.

Президія Правління УСПП утворюється на підставі окремого рішення Правління УСПП. Кількісний склад, повноваження та функції Президії визначаються Правлінням УСПП.

Президія Правління УСПП утворюється з членів Правління, йому підзвітна та підконтрольна. До складу Президії за посадою входять Президент, Перший Віце-Президент, Віце-Президенти УСПП.

Засідання Президії проводяться за необхідністю. Засідання вважається правомочним, якщо в його роботі бере участь 2/3 членів Президії. Рішення приймається відкритим голосуванням більшістю голосів членів Президії, присутніх на засіданні.

СТАТТЯ 9

ПРЕЗИДЕНТ ТА ВІЦЕ-ПРЕЗИДЕНТИ УСПП

9.1. Президент УСПП є вищою посадовою особою УСПП.

Президент УСПП обирається З\’їздом строком на 5 років, пiдзвiтний йому та несе перед ним персональну вiдповiдальнiсть за виконання покладених на нього завдань та функцій.

9.2. Президент:

- представляє УСПП у всіх установах та органiзацiях України та за її межами відповідно до завдань та мети діяльності, без доручення діє від iменi УСПП;

- організує роботу УСПП та Правління, несе персональну відповідальність за виконання рішень З’їзду;

- організує роботу органів УСПП (комісій, робочих груп УСПП тощо), здійснює розподіл функцій між ними;

- організує ведення бухгалтерського обліку, своєчасну сплату податків та подання бухгалтерської та іншої звітності відповідно до чинного законодавства України;

- здійснює керівництво фінансово-господарською діяльністю, розпоряджається та управляє майном УСПП, включаючи грошові кошти, відповідно до чинного законодавства та цього Статуту;

- вживає заходів щодо розширення сфер діяльності та впливу УСПП у межах, визначених цим Статутом та чинним законодавством України;

- скликає Правління, організує підготовку матеріалів та пропозицій на розгляд З\’їзду та Правління;

- здійснює оперативне керівництво роботою УСПП, забезпечує виконання рішень, постанов, резолюцій З’їзду та Правління;

- вносить пропозиції Правлінню щодо обрання або звільнення Першого Віце-Президента, та Віце-Президентів УСПП, здійснює розподіл функцій між ними;

- укладає трудові контракти з найманими працівниками УСПП;

- підписує договори, угоди, в тому числі міжнародні;

- затверджує зразки печатки та штампів УСПП;

- приймає рішення про нагородження та надання матеріальної допомоги;

- веде особистий прийом членів УСПП або їх уповноважених представників;

- приймає рішення з інших питань діяльності УСПП, які не входять до виключної компетенції З\’їзду, Правління чи Президії Правління;

- затверджує Положення про службові  відрядження працівників Апарату Правління УСПП;

- затверджує графік виїздів працівників Апарату Правління УСПП до регіональних відділень з метою надання допомоги в реалізації статутних завдань.

9.3. У разі відсутності Президента його обов’язки виконує за посадою Перший віце-президент, а в разі відсутності Першого віце-президента – один з віце-президентів, про що видається відповідний наказ.

9.4. Віце-президенти УСПП призначаються Правлінням УСПП.

9.5. Чисельність та обсяг повноважень віце-президентів УСПП визначається Правлінням УСПП у штатному розкладі та відповідному положенні.

СТАТТЯ 10

Апарат Правління УСПП

10.1. Для виконання поточних завдань, вирішення питань матеріально-технічного та інформаційного забезпечення основної діяльності УСПП діє Апарат Правління УСПП, структура якого та форми роботи визначаються Положенням, яке, як і кошторис витрат на утримання, затверджується Правлінням УСПП.

10.2. Апарат Правління УСПП за посадою очолює Перший віце-президент УСПП. В разі його відсутності повноваження керівника Апарату Правління УСПП виконує один з віце-президентів, про що видається відповідний наказ.

10.3. Крім завдань, визначених пунктом 1 статті 10 Статуту УСПП, Апарат Правління УСПП:

- забезпечує виконання рішень керівних органів УСПП, веде їх реєстр;

-          розробляє пропозиції Правлінню з важливих суспільно-економічних та загальнодержавних питань сьогодення;

-          вносить пропозиції щодо розроблення проектів законодавчих та нормативних актів, направляє їх на розгляд відповідних державних органів України;

-      готує для затвердження Правлінням правила, процедури, положення про органи управління УСПП та інші внутрiшнi документи, кошторис витрат УСПП, а також положення про органи регіональних відділень та представництв УСПП;

- готує для розгляду Правлінням УСПП пропозиції щодо заснування друкованих органів УСПП та участі в інших громадських організаціях або суб\’єктах підприємницької діяльності.

10.4. Перший віце-президент УСПП, як голова Апарату Правління УСПП, підзвітний та підконтрольний Президенту та Правлінню УСПП і несе перед ними персональну відповідальність за виконання покладених на нього завдань та функцій.

10.5. Виконавчий директор УСПП забезпечує поточну діяльність та фінансування Апарату Правління УСПП.

10.6. Порядок направлення працівників Апарату Правління УСПП у відрядження, розмір добових та інших виплат встановлюється у відповідності до Положення про службові відрядження працівників УСПП, яке затверджується наказом Президента УСПП.

 СТАТТЯ 11

РЕГІОНАЛЬНІ ВІДДІЛЕННЯ УСПП

11.1. Регіональні відділення УСПП є місцевими осередками Всеукраїнської громадської організації «Український союз промисловців і підприємців» та створюються для досягнення мети та виконання статутних завдань УСПП в порядку та на умовах, визначених чинним законодавством України та цим Статутом.

Місцеві осередки є основою організаційної побудови УСПП як всеукраїнської громадської організації та створюються в областях України, Автономній Республіці Крим, містах Києві та Севастополі.

Статути регіональних відділень УСПП, а також зміни та доповнення до них, в обов’язковому порядку затверджуються Правлінням УСПП.

11.2. Регіональні відділення та представництва УСПП здійснюють свою діяльність у відповідності з чинним законодавством України, Статутом УСПП та власними статутами.

Положення цього Статуту щодо, мети, завдань та членства в УСПП мають бути включені до тексту статутів регіональних відділень УСПП.

11.3. Регіональні відділення УСПП є юридичними особами, мають самостійний баланс, печатку і штампи з найменуванням УСПП та зі своїм власним найменуванням, рахунки в установах банків, інші реквізити.

Рішення регіональних відділень УСПП щодо внесення змін та доповнень до свого статуту, а також рішення про ліквідацію регіонального відділення мають бути погоджені Правлінням УСПП.

11.4. Регіональні відділення та представництва УСПП можуть створюватися:

- за ініціативою Правління УСПП;

- за ініціативою громадян України, громадських організацій та їх об’єднань, що зареєстровані на території відповідної територіально-адміністративної одиниці, в межах якої створюється регіональне відділення.

11.5. Регіональне відділення УСПП може бути ліквідовано рішенням Правління УСПП в наступних випадках:

- не виконання або неналежним чином виконання вимог цього Статуту;

- систематичного невиконання рішень керівних органів УСПП;

- створення перешкод у досягненні мети та реалізації статутних завдань УСПП;

- систематичної несплати УСПП внесків на виконання статутних завдань.

Порядок реорганізації та ліквідація регіонального відділення погоджується з Правлінням УСПП.

11.6. Регіональне відділення зобов‘язано брати участь у статутній діяльності УСПП та підтримувати його фінансово в розмірі, визначеному кошторисом, що затверджується Правлінням УСПП.

11.7. Взаємовідносини між керівними органами УСПП та регіональними відділеннями та представництвами УСПП будуються на підставі принципів законності, рівноправності, гласності, самоврядування, демократизму, дотримання Статуту УСПП, статутів регіональних відділень УСПП, положень про представництва УСПП, а також визнання обов’язковості рішень вищих керівних органів УСПП.

Регіональне відділення має право використовувати символіку УСПП винятково для виконання своїх статутних завдань.

Регіональне відділення має право використовувати знак для товарів та послуг УСПП лише після укладення з УСПП ліцензійного договору з подальшою його реєстрацією відповідно до чинного законодавства.

Відповідальні працівники Апарату Правління УСПП здійснюють виїзди до регіональних відділень УСПП з метою надання допомоги в реалізації статутних завдань. Графік таких виїздів затверджується Президентом УСПП.

11.8. Регіональні відділення та представництва УСПП співпрацюють з органами державної влади і місцевого самоврядування, підприємствами, установами та організаціями всіх форм власності.

11.9. Регіональні відділення:

 – беруть участь у розробці державних регіональних і галузевих програм розбудови промисловості і розвитку інфраструктури місцевого самоврядування і підприємництва;

– сприяють залученню вітчизняних і іноземних інвестицій для розбудови промисловості і розвитку підприємництва у регіонах;

– здійснюють спільні проекти щодо створення регіональних фондів за участю вітчизняних і зарубіжних фінансових установ;

– сприяють об\’єднанню і зміцненню технологічного, матеріально-технічного та інтелектуального потенціалу, професійного досвіду та інших ресурсів для створення необхідних правових, економічних, організаційних умов для розвитку підприємництва в регіонах;

– здійснюють необхідну господарську діяльність через утворення господарських підприємств із статусом юридичної особи в порядку, встановленому чинним законодавством;

– здійснюють відповідно до чинного законодавства діяльність, спрямовану на проведення економічних реформ, налагодження зовнішньоекономічних зв\’язків, пошук іноземних партнерів та інвесторів, підготовку проектів законодавчих і інших нормативних актів щодо розвитку і захисту підприємництва;

- вносять до Правління УСПП подання про нагородження та надання матеріальної допомоги;

- матеріально та фінансово підтримують діяльність УСПП в порядку, визначеному чинним законодавством України та цим Статутом;

11.10. Регіональні відділення УСПП можуть створювати свої філії та представництва з обов\’язковим інформуванням про це Правління УСПП.

11.11 Вищим керівним органом регіонального відділення є їх загальні збори (конференція).

11.12. Повноваження голови регіонального відділення полягають, зокрема, у наступному:

- керівництві поточною діяльністю регіонального відділення;

- виконанні рішень З‘їзду УСПП, Президента та Правління УСПП, загальних зборів (конференції) регіонального відділення;

- реалізації мети УСПП та виконанні завдань відповідно до Статуту;

- вирішенні інших необхідних питань, пов‘язаних з діяльністю регіонального відділення відповідно до статуту регіонального відділення і які не входять до компетенції загальних зборів (конференції).

Голова регіонального відділення підзвітний загальним зборам регіонального відділення, Президенту та Правлінню УСПП і несе перед ними персональну відповідальність за виконання покладених на нього завдань та функцій.

Голова регіонального відділення отримує довіреність від Президента УСПП на особисте представництво інтересів УСПП на території, на яку поширюється діяльність відповідного регіонального відділення.

Правління УСПП може висловити голові регіонального відділення УСПП недовіру наступних випадках:

- не виконання або неналежним чином виконання вимог цього Статуту;

- не виконання рішень керівних органів УСПП або відповідного регіонального відділення УСПП;

- створення перешкод у досягненні мети та реалізації статутних завдань УСПП;

- систематичної несплати УСПП внесків на виконання статутних завдань;

- відкликання Президентом УСПП наданої голові регіонального відділення довіреності на представництво інтересів.

11.13. В разі ліквідації регіонального відділення його голова автоматично виключається із складу Правління УСПП.

 СТАТТЯ 12

ПРЕДСТАВНИЦТВА УСПП

12.1. Представництва Українського союзу промисловців і підприємців є непідприємницькими товариствами, які створюються по всій території України та за її кордоном, є самостійними юридичними особами, що створюються та ліквідовуються на підставі рішення Правління УСПП в порядку та на умовах, визначених чинним законодавством України та цим Статутом.

Як виняток, функції закордонного представництва УСПП в окремій країні може виконувати стороння юридична особа, якщо на те надано згоду Правлінням УСПП та укладено відповідний договір про представництво інтересів УСПП.

Представництва УСПП не мають фіксованого членства.

12.2. Представництва УСПП створюються з метою представництва на місцях інтересів УСПП у відносинах з третіми особами, органами державної влади всіх рівнів та місцевого самоврядування, громадськими організаціями, суб’єктами підприємницької діяльності.

12.3. Представництва УСПП зобов’язані щорічно здійснювати перерахування до УСПП внесків на виконання статутних завдань. Розмір внесків визначається Правлінням УСПП.

12.4. Повне або часткове неперерахування щорічних внесків на виконання статутних завдань представництвом УСПП є підставою для його ліквідації Правлінням УСПП.

12.5. Представництва УСПП можуть використовувати символіку УСПП виключно для виконання покладених на них представницьких функцій. Використання ними знаку для товарів і послуг УСПП можливо тільки при укладанні окремого договору з УСПП.

12.6. Ревізію фінансово-господарської діяльності регіональних відділень та представництв УСПП здійснює Ревізійна комісія УСПП в обсязі та в порядку, визначеному цим Статутом та чинним законодавством України.

 СТАТТЯ 13

РЕВIЗIЙНА ТА МАНДАТНА КОМIСIЇ

13.1. Ревізію фінансової та господарської діяльності УСПП, в тому числі діяльності його місцевих осередків, представництв та створених ним юридичних осіб, нагляд за дотриманням ними вимог Статуту УСПП та виконання рішень керівних органів УСПП здійснює Ревiзiйна комiсiя.

13.2. Ревізійна комісія обирається З\’їздом УСПП і підзвітна йому. Кількісний склад та повноваження комісії визначається З\’їздом УСПП.

13.3. Ревiзiйна комiсiя проводить ревiзiю та нагляд за виконанням рішень керівних органів УСПП та звітує про їх результати перед З’їздом, Правлінням та Президентом УСПП.

13.4. Діяльність Ревізійної комісії регулюється Положенням, яке затверджується Правлінням.

13.5. Мандатна комісія обирається на З’їзді УСПП і йому підзвітна. Кількісний та персональний склад комісії визначається З\’їздом.

13.6. Мандатна комісія:

- перевіряє повноваження делегатів З’їзду УСПП;

- виконує інші функції, визначені цим Статутом або спеціально делеговані З’їздом.

13.7. Рішення Мандатної комісії приймаються простою більшістю голосів її членів.

13.8. Керівництво роботою Мандатної та Ревізійної комісій здійснюють їх голови, які обираються зі складу комісій простою більшістю голосів членів відповідних Комісій.

13.9. Рішення Ревізійної та Мандатної комісій оформлюються протоколом, який підписується головою відповідної комісії та надається Президенту та Правлінню УСПП для відповідного реагування.

СТАТТЯ 14

МАЙНО ТА КОШТИ УСПП

14.1. Майно УСПП становить його власність.

14.2. УСПП має право здійснювати щодо свого майна будь-які дії та укладати угоди, що не суперечать чинному законодавству України.

14.3. Для виконання статутних завдань УСПП здійснює права володіння, користування і розпорядження своїм майном відповідно до його призначення, виступає позивачем та відповідачем в суді.

14.4. УСПП вiдповiдає за своїми зобов\’язаннями належним йому майном, на яке за чинним законодавством може бути накладене стягнення.

14.5. Майно УСПП належить йому на праві власності. У власності УСПП можуть бути рухоме та нерухоме майно, матеріальні та нематеріальні активи, кошти, а також інше майно, придбане на підставах, передбачених законодавством.

14.6. УСПП має право здійснювати щодо свого майна будь-які дії та укладати угоди, що не суперечать чинному законодавству, у тому числі здійснювати фінансування та надавати будь-яку іншу матеріальну, організаційну, інтелектуальну тощо підтримку іншим неприбутковим організаціям, мета діяльності яких аналогічна меті діяльності УСПП.

14.7. Функціонування УСПП здійснюється за рахунок власних коштів. Джерелами цих коштів є:

- вступні та членські внески на виконання статутних завдань;

- кошти або майно, що надходять від провадження основної діяльності УСПП;

-  пасивні доходи;

- дотації або субсидії, отримані з державного або місцевого бюджетів, державних цільових фондів або в межах технічної чи благодійної, в тому числі гуманітарної, допомоги, крім дотацій на регулювання цін на платні послуги, що надаються організації або через неї їх одержувачам згідно законодавства, з метою зниження рівня таких цін;

- кошти у вигляді третейського збору.

14.8. УСПП може отримувати у володіння та користування майно, належне його членам, на умовах та в порядку, встановлених окремими угодами між УСПП та його членами.

14.9. УСПП використовує належні йому майно та кошти на виконання статутних завдань, в тому числі на утримання Апарату Правління УСПП, в межах кошторису. Здійснення відповідних виплат найманим працівникам УСПП відбувається згідно із статтею 15 цього Статуту.

 СТАТТЯ 15

НАЙМАНІ ПРАЦІВНИКИ УСПП

15.1. Всі питання, пов’язані зі штатними співробітниками УСПП, регулюються трудовим законодавством України, цим Статутом, Положеннями про Апарат Правління та Президію УСПП.

15.2. Для виконання разових, додаткових робіт або робіт, для виконання яких необхідні спеціальні знання та навички, УСПП може залучати окремих фахівців на договірній основі.

15.3. В УСПП укладається колективний договір у відповідності до Закону України “Про колективні договори і угоди”.

15.4. УСПП створює умови для підвищення професійного рівня і кваліфікації найманих працівників.

 СТАТТЯ 16

АРБІТРАЖНЕ УПЕРЕДЖЕННЯ

16.1. Члени УСПП дотримуються у поводженні між собою загальновизнаних норм та правил поведінки та ділової етики, а також зобов‘язуються не вчиняти дій, які можуть нанести будь-яку шкоду один одному або зашкодити дiяльностi чи репутації УСПП в цілому.

16.2. Члени УСПП повинні зберігати повну конфіденційність щодо джерел інформації комерційного характеру один одного.

16.3. Член УСПП, який вдався до неетичних дій по відношенню до УСПП або іншого члена УСПП, або який порушує вимоги пунктів 6.2. та 16.2. цього Статуту, або перешкоджає своїми діями досягненню мети УСПП вважається таким, що не виконує вимоги та положення цього Статуту і може бути виключений з УСПП в порядку, визначеному пунктом 8 статті 5 цього Статуту.

16.4. Всі спори або конфлікти між членами УСПП можуть вирішуватись шляхом переговорів за участю уповноважених представників УСПП.

16.5. В разі неможливості досягнення згоди спори/конфлікти можуть бути передані на розгляд до постійно діючого Третейському суду Українського союзу промисловців і підприємців.

16.6. Діяльність Третейського суду УСПП регулюється положенням та регламентом, які реєструються у встановленому чинним законодавством України порядку.

 СТАТТЯ 17

ПОРЯДОК ЛIКВIДАЦIЇ ЧИ РЕОРГАНIЗАЦIЇ УСПП

17.1. УСПП може бути лiквiдовано в таких випадках:

- за рішенням З\’їзду УСПП;

- за рішенням суду.

17.2. У випадку лiквiдацiї УСПП З\’їзд призначає лiквiдацiйну комiсiю та обирає її Голову. У разі лiквiдацiї УСПП за рішенням суду, лiквiдацiйна комiсiя призначається судом.